Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη της πράξης «Υποστήριξη Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας στην παρακολούθηση, υλοποίηση και εφαρμογή Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 331.890 ευρώ στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του έργου  είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

«Η  κλιματική κρίση απαιτεί συνεργασία, ταχύτητα, αυτοματισμό διαδικασιών και σωστό συντονισμό για την πρόληψη και προστασία από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, χρηματοδοτούμε τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσει τόσο  στην εφαρμογή των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, όσο και στην ωρίμανση μέτρων για την ορθολογική διαχείριση του νερού και τη  θωράκιση της Θεσσαλίας από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Το έργο αφορά σε δράσεις και ενέργειες για την υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας στην εφαρμογή, παρακολούθηση και υλοποίηση των μέτρων και κατευθύνσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) χωρικής αρμοδιότητάς της στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο της διασφάλισης και επίτευξης της καλής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων των Λεκανών Απορροής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω ενότητες:

Α . Υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας στην παρακολούθηση, υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2 της Ενότητας 1.4. Μέτρα των ΣΔΛΑΠ του συνημμένου Παραρτήματος Ι "Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης".

Α1  Προπαρασκευαστικές ενέργειες διαμόρφωσης συστήματος παρακολούθησης εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων και υποστήριξης της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας.

Α2.  Υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας στην παρακολούθηση, υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων των ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2: 

       Α2.1.  Υποστήριξη στην προετοιμασία, ωρίμανση και υλοποίηση των μέτρων των ΣΔΛΑΠ που αφορούν σε μελέτες/υπηρεσίες που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2014-2020 ή  ή/και άλλα χρηματοδοτικά μέσα, με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας (μέτρα ΠΙΝΑΚΑ 1 στα οποία Φορέας υλοποίησης είναι η Δ/νση Υδάτων  Θεσσαλίας).

       Α2.2 Υποστήριξη στην παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας υλοποίησης των μέτρων ΣΔΛΑΠ των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της.

Β. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των ΣΔΛΑΠ: Κατασκευή  Βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.

Επιπρόσθετα στο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου.
 
Η σκοπιμότητα του έργου

Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας για την υλοποίηση των δράσεων που προκύπτουν από τα προγράμματα μέτρων των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Θεσσαλίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας είναι επιβεβλημένη και προβλέπεται σαν διακριτό μέτρο στα ΣΔΛΑΠ. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Χώρας στην Ε.Ε.Επιπρόσθετα η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα βοηθήσει στην ωρίμανση και προετοιμασία της εφαρμογής πολλών επιμέρους μέτρων αρμοδιότητας παρακολούθησης της Δ/νσης Υδάτων.

Το όλο έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με δύο υποέργα:

- «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) που αφορούν στην Θεσσαλία» το οποίο περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες Υποστηρικτικές Εργασίες προς την Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ούτως ώστε αυτή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα Προγράμματα Μέτρων των Εγκεκριμένων Σχεδίων ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με προϋπολογισμό  319.176 ευρώ

- Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Δράσης «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής που αφορούν στην Θεσσαλία» με προϋπολογισμό  12.714,25 ευρώ.


Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/12/332000.html
Follow us: larisacitynews on Facebook

Επεκτείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών στις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής λόγω COVID -19, όπως αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ . Αναλυτικά στην ΚΥΑ επισημαίνονται:

Επέκταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Δικαίωμα υπαγωγής

Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.

 

Απώλεια ευεργετημάτων

1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αλλά και τον Πίνακα με τους πληττόμενους ΚΑΔ εδώ


Πηγή: enikonomia.grΤο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακόμη μια φορά, είπε «όχι» στα έργα εκτροπής του Αχελώου ποταμού στο Θεσσαλικό κάμπο. Υπενθυμίζεται ότι η εκτροπή του Αχελώου ποταμού απασχολεί εδώ και τουλάχιστον 22 χρόνια τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας, που μέχρι στιγμής έχει εκδώσει 7 ακυρωτικές αποφάσεις (και από την Ολομέλειά του μάλιστα ορισμένες), όσο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εκδώσει μια απόφαση.

Ειδικότερα, η επταμελής σύνθεσης του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος -έχει συνταξιοδοτηθεί και έχει γίνει Ευρωπαίος Εισαγγελέας- και εισηγητή το σύμβουλο -έχει προαχθεί σε αντιπρόεδρο- Παναγιώτη Ευστρατίου) με την υπ΄ αριθμ. 2228/2020 απόφασή της απέρριψε την αίτηση της περιφέρειας Θεσσαλίας, της περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, τοπικών φορέων της Αιτωλοακαρνανίας, κ.λπ., που ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπ΄ αριθμ.: 1) 897/21.12.2017 και 2) 901/21.12.2017 κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα έργα εκτροπής του Αχελώου.

Παράλληλα, το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 2230/2020 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κατακλυζομένου Οικισμού Μεσοχώρας «Ο Αχελώος», που ζητούσε την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. Οικ.34701/4.8.2017 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας» στον ποταμό Αχελώο περιφερειακής ενότητας Τρικάλων».

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η θέση του φράγματος της Μεσοχώρας βρίσκεται σε απόσταση 2 χ.λ.μ. από τον οικισμό και η θέση του σταθμού παραγωγής υδροηλεκτρικού ρεύματος είναι σε απόσταση 1 χ.λ.μ. από τον οικισμό Γλίστρα.

Υπέρ του έργου είχαν παρέμβει η περιφέρεια Θεσσαλίας, η περιφερειακή Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, ο Δήμος Πύλης Τρικάλων και η ΔΕΗ, ισχυριζόμενοι ότι το έργο αυτό «έχει ευεργετικές επιπτώσεις στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας».
 
Το ΣτΕ έκρινε ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση και η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έλαβε υπόψη της υπουργική απόφαση του 2003 με την οποία εγκρίθηκε το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας Θεσσαλίας και την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών Στερεάς Ελλάδας. Με τις εγκρίσεις αυτές προβλεπόταν η μεταφορά ποσοτήτων νερού από τον Αχελώο στον Πηνειό ποταμό.

Κατά το ΣτΕ με την προσβαλλόμενη απόφαση, δεν προβλεπόταν πλέον μεταφορά ποσοτήτων νερού από τον Αχελώο στον Πηνειό ποταμό, αλλά ούτε γίνεται καμία μνεία για μεταφορά νερού, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Τελικά, το ΣτΕ έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση απώλεσε, επιγενομένως, το νόμιμο έρεισμά της, έκανε δεκτή την αίτηση του Συνδέσμου και ακύρωσε την υπουργική απόφαση.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Τα ΝΕΟΤΕΡΑ...

[recent][timeline]

iThessaly

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} iThessaly.gr | Η Ενημέρωση σου από το ΚΕΝΤΡΟ της Ελλάδας {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Από το Blogger.