Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τον θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Σωτήρη Κολλάτου!


«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 18η Μαΐου 2020, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Σωτηρίου Κολλάτου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018. 
2. Τη με αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 
2. Να δημοσιευθεί το παρόν. Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τον θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Σωτήρη Κολλάτου!