Η Γερ­μα­νία απα­γό­ρευ­σε τη Θεία Κοι­νω­νία, με αφορ­μή φω­το­γρα­φία από την Ελ­λά­δα

theia koinonia6

Στην απα­γό­ρευ­ση της Θείας Κοι­νω­νί­ας με τη μορφή που αυτή χο­ρη­γεί­ται στους ορ­θο­δό­ξους χρι­στια­νούς, προ­χώ­ρη­σαν οι γερ­μα­νι­κές αρχές θε­ω­ρώ­ντας ότι ευ­νο­εί τη δια­σπο­ρά του κο­ρω­νοϊ­ού και θέτει σε κίν­δυ­νο τη δη­μό­σια υγεία.

Καθώς από με­θαύ­ριο Κυ­ρια­κή στους ορ­θό­δο­ξους χρι­στια­νι­κούς ναούς θα μπο­ρεί να τε­λεί­ται και πάλι η Θεία Λει­τουρ­γία, ο μη­τρο­πο­λί­της Γερ­μα­νί­ας κ. Αυ­γου­στί­νος, σε εγκύ­κλιό του προς τους ιε­ρείς, τους ενη­μέ­ρω­σε «με βαθύ πόνο ψυχής», ότι δεν θα με­τα­λαμ­βά­νουν τους πι­στούς. «Ενό­ψει του ανοίγ­μα­τος των ιερών ναών στη γερ­μα­νι­κή επι­κρά­τεια εκ­δό­θη­καν νο­μο­θε­τι­κά δια­τάγ­μα­τα τα οποία εκτός των υπο­λοί­πων μέ­τρων ασφα­λεί­ας που αυ­το­νο­ή­τως ήδη υιο­θε­τή­σα­με, φτά­νουν μέχρι του ση­μεί­ου να ρυθ­μί­ζουν και τον τρόπο της Θείας Με­τα­λή­ψε­ως, να απα­γο­ρεύ­ουν δη­λα­δή τη Θεία Κοι­νω­νία από το Αγιο Πο­τή­ριο με τη χρήση Αγίας Λα­βί­δας», ανέ­φε­ρε ο κ. Αυ­γου­στί­νος διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως «μέχρι την παύση της ισχύ­ος των νο­μο­θε­τι­κών δια­ταγ­μά­των ενώ μπο­ρού­με όλοι να εκ­κλη­σια­ζό­μα­στε δεν θα μπο­ρού­με να με­τα­λαμ­βά­νου­με, παρά μόνο οι λει­τουρ­γοί ιε­ρείς».

Ολα ξε­κί­νη­σαν όταν πα­ρα­μο­νές της χα­λά­ρω­σης των μέ­τρων από τη γερ­μα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, σε εφη­με­ρί­δα του ομό­σπον­δου κρα­τι­δί­ου Reinpflas εμ­φα­νί­στη­κε φω­το­γρα­φία ορ­θό­δο­ξου ιερέα να με­τα­λαμ­βά­νει πιστό στην Ελ­λά­δα, με λε­ζά­ντα «Ελ­λη­νας παπάς βου­τά­ει ψωμί στο κρασί και το δίνει σε χρι­στια­νό που το κα­τα­πί­νει…». Η αντί­δρα­ση της το­πι­κής κυ­βέρ­νη­σης ήταν άμεση και με επι­στο­λή της προς τον ελ­λη­νορ­θό­δο­ξο ιερέα δια­μή­νυ­σε πως μια τέ­τοια πράξη δεν θα ήταν απο­δε­κτή για λό­γους προ­στα­σί­ας της δη­μό­σιας υγεί­ας. Ως ώφει­λε ο ιε­ρω­μέ­νος, ενη­μέ­ρω­σε τον μη­τρο­πο­λί­τη Γερ­μα­νί­ας που είχε ήδη και από την κυ­βέρ­νη­ση της Βά­δης-Βυρ­τεμ­βέρ­γης ανά­λο­γο διά­βη­μα ενώ στη συ­νέ­χεια, το ένα μετά το άλλο τα ομό­σπον­δα κράτη με νο­μο­θε­τι­κά δια­τάγ­μα­τα απα­γό­ρευ­σαν τη με­τά­λη­ψη με τη μέ­θο­δο της Αγίας Λα­βί­δας.

[ads-post] 

Κα­τό­πιν αυτού και προ­φα­νώς σε συ­νεν­νό­η­ση με το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τριαρ­χείο, ο κ. Αυ­γου­στί­νος εξέ­δω­σε εγκύ­κλιο στην οποία, αφού ση­μειώ­νε­ται με­τα­ξύ άλλων ότι «η Εκ­κλη­σία του Χρι­στού ανα­γνώ­ρι­ζε ανέ­κα­θεν την υψηλή ευ­θύ­νη του κρά­τους να δια­χει­ρι­στεί τα του οίκου του», δια­κη­ρύσ­σε­ται η απα­ρέ­γκλι­τη προ­σή­λω­ση της Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας στο «μυ­στή­ριο των μυ­στη­ρί­ων», αυτό της Θείας Κοι­νω­νί­ας.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες από ογδό­ντα με­γά­λες ενο­ρί­ες και ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρες μι­κρό­τε­ρες, της Ελ­λη­νορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας, με τους δι­κούς τους ναούς οι πε­ρισ­σό­τε­ρες, λει­τουρ­γούν για τις λα­τρευ­τι­κές ανά­γκες των τε­τρα­κο­σί­ων χι­λιά­δων Ελ­λή­νων με­τα­να­στών της Γερ­μα­νί­ας, απο­τε­λώ­ντας ταυ­τό­χρο­να και χώ­ρους συ­νά­θροι­σης και κοι­νω­νι­κής ανα­φο­ράς τους, ει­δι­κά μετά την πα­ρακ­μή των ελ­λη­νι­κών κοι­νο­τή­των υπό το βάρος, κυ­ρί­ως, του φαύ­λου κομ­μα­τι­σμού. Οι κυ­βερ­νή­σεις των ομό­σπον­δων κρα­τι­δί­ων, αλλά και η κε­ντρι­κή, έλα­βαν με αφορ­μή την παν­δη­μία αυ­στη­ρά μέτρα σε ό,τι είχε να κάνει με τις λα­τρευ­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες όλων των  θρη­σκευ­τι­κών δογ­μά­των, μην αφή­νο­ντας   επι­λο­γή αμ­φι­σβή­τη­σης των απο­φά­σε­ών τους. Μετά την 1η Μαΐου στο πλαί­σιο της χα­λά­ρω­σης των μέ­τρων οι εκ­κλη­σί­ες λει­τούρ­γη­σαν μόνο με εσπε­ρι­νούς και πα­ρα­κλή­σεις και συμ­με­το­χή πι­στών, χωρίς όμως τέ­λε­ση Θείας Λει­τουρ­γί­ας. Από την ερ­χό­με­νη Κυ­ρια­κή, Θεία Λει­τουρ­γία θα επι­τρέ­πε­ται, όχι όμως και η Θεία Ευ­χα­ρι­στία, με τη μέ­θο­δο της Αγίας Λα­βί­δας για τους ορ­θο­δό­ξους.Πηγή: Κα­θη­με­ρι­νήRead more: https://www.larisacitynews.gr/2020/05/blog-post_299.html#ixzz6Me1KEPLT
Follow us: larisacitynews on Facebook

Δημοσίευση σχολίου

Τα ΝΕΟΤΕΡΑ...

[recent][timeline]

[facebook][blogger]

iThessaly

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} iThessaly.gr | Η Ενημέρωση σου από το ΚΕΝΤΡΟ της Ελλάδας {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Από το Blogger.