Δημοπρατείται στις 18 Ιανουαρίου 2021 η ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Λάρισας - Βόλου


Σε διαδικασία δημοπράτησης είναι επίσημα πλέον το πολυαναμενόμενο σιδηροδρομικό έργο για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Λάρισα-Βόλος.

Πρόκειται για ένα έργο που με την ολοκλήρωσή του θα επιτρέψει τη σύνδεση του Βόλου με τη Θεσσαλονίκη με ηλεκτροκίνητα τρένα, ενώ θα μειώσει και τον απαιτούμενο χρόνο μεταξύ των δύο Θεσσαλικών πόλεων σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η ΕΡΓΟΣΕ και θα δημοπρατηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2021 ενώ στις 22 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε ποσό με ΦΠΑ 82,89 εκατ. ευρώ (66,84 εκατ.ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 72 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η κατασκευαστική περίοδος είναι περίπου 3 χρόνια. Στόχος είναι μέχρι το 2024 να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

 

Το έργο

Συνοπτικά, το αντικείμενο τού υπό δημοπράτηση έργου αφορά:

– Στην κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους, στο τμήμα από την Χ.Θ. 49+184 (πριν από την είσοδο του Σ.Σ. Λατομείου) έως τη Χ.Θ. 59+677 (είσοδος Σ.Σ. Βόλου), προς αντικατάσταση της υπάρχουσας μη λειτουργούσας, μετρικού ή μεικτού εύρους, γραμμής στο ίδιο τμήμα,

– στην πλήρη κατασκευή του συστήματος ηλεκτροκίνησης, που περιλαμβάνει:

– την εναέρια γραμμή επαφής τύπου trolley για 25 kV, 50 Hz και για ταχύτητα μελέτης συστήματος ηλεκτροκίνησης 100 km/h, τις προβλεπόμενες προστασίες καθώς και τον εξοπλισμό για τον τμηματισμό και υποτμηματισμό της, στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα – Βόλος, μέσω της νέας παραλλαγής.

– τον Υ/Σ ισχύος έλξης Ριζόμυλου 150kv/25kv/50Hz

– το σύστημα τηλεδιοίκησης – τηλεελέγχου της ηλεκτροκίνησης (SCADA) και την ένταξή του στο υφιστάμενο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης,

– στην κατασκευή σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση,

– στην κατασκευή της δομημένης καλωδίωσης, για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών κατά τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής,

– στην ανακαίνιση – τακτοποίηση μέρους των γραμμών και αλλαγών στους Σ. Στ. Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενίου και Βελεστίνου,

– στην προσαρμογή κτιρίων στους Σ. Στ. Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενίου, Βελεστίνου, Λατομείου και Βόλου, για την κατασκευή τεχνικών δωματίων,

– στην κατασκευή νέας στάσης για επιβατική χρήση στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ., από τη θέση της νέας παραλλαγής, για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων της ΒΙ.ΠΕ.,

– στην κατασκευή δίδυμου οχετού σε αντικατάσταση υφιστάμενης γέφυρας, αποτελούμενης από απλό μεταλλικό ζεύγμα,

– σε λοιπές εργασίες που αφορούν σε έργα πολ. μηχ. μικρής κλίμακας, στους σταθμούς και την ανοικτή γραμμή (στραγγιστήρια, τάφροι συνεχείας, οχετοί, βαθμιδωτά ρείθρα και το δίκτυο αποστράγγισης του Σταθμού Λατομείου),

– στην αποκατάσταση του παράπλευρου οδικού δικτύου,

– σε λοιπές εργασίες μικρής κλίμακας που αφορούν σε Η/Μ εγκαταστάσεις (π.χ. φωτισμοί, γειώσεις αποβαθρών κ.λπ.) στους σταθμούς,

– στην παροχή ανταλλακτικών για τα συστήματα σηματοδότησης – ηλεκτροκίνησης – τηλεπικοινωνιών,

– στην επαλήθευση του υποσυστήματος «υποδομή», για τη νέα παραλλαγή (πριν από την είσοδο του Σ.Σ. Λατομείου) έως την είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού Βόλου,

– στην επαλήθευση CE των υποσυστημάτων «ενέργεια» και «έλεγχος – χειρισμός και σηματοδότηση», για το σύνολο της γραμμής Λάρισα – Βόλος,

– στην υποβολή τεχνικών φακέλων που θα συνοδεύουν τις ως άνω επαληθεύσεις, βάσει των οποίων η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) θα χορηγήσει την έγκριση θέσης σε λειτουργία των σχετικών υποσυστημάτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία τού ζητηθεί ή και να συμπληρώσει τους υποβληθέντες φακέλους, αν απαιτηθεί από τη Ρ.Α.Σ., χωρίς πρόσθετο κόστος.


Πηγη: e-thessalia.gr