Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι μελέτες για τις νέες γέφυρες Μπαλάνου και Καραϊσκάκη στο Δήμο Μουζακίου


Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι μελέτες
για τις νέες γέφυρες Μπαλάνου και Καραϊσκάκη στο Δήμο Μουζακίου
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τις συμβάσεις δύο νέων μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 386.400 ευρώ, που οδηγούν σε έργα οριστικής αποκατάστασης των υποδομών προσβασιμότητας που κατέστρεψε η θεομηνία του Ιανού στο Δήμο Μουζακίου.


 Πρόκειται για:
- τη «Μελέτη για την κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση Μπαλάνου Δήμου Μουζακίου, προϋπολογισμού 198.800 ευρώ και
-τη «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων στην επ. οδό 3 (οικισμός Αργιθέας) και μελέτη νέας γέφυρας στη θέση "Καραϊσκάκη" Δήμου Μουζακίου», προϋπολογισμού 187.600 ευρώ.

«Με ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανασυγκρότησης, προχωράμε με ταχύτητα τις διαδικασίες για την οριστική αποκατάσταση των υποδομών στις πληγείσες από τον Ιανό περιοχές» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Οι συμβάσεις που υπογράψαμε, ωριμάζουν τις μελέτες για να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση και κατασκευή δύο νέων γεφυρών στο Δήμο Μουζακίου και στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή της Αργιθέας. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τα Υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δρομολογούνται έργα ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή συνολικά στη Θεσσαλία εκτελούνται και δρομολογούνται έργα 400 εκατ. ευρώ για την επούλωση των πληγών του Ιανού» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι δύο μελέτες

-Μελέτη για την κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση "Μπαλάνου" Δήμου Μουζακίου λόγω καταστροφών από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ
Μετά τις 18-09-2020 ανέκυψε στην περιοχή μια νέα κατάσταση, η οποία έχει ως εξής:
- Από την πλημμύρα προκλήθηκε κατάρρευση της γέφυρας Μπαλάνου - που όπως είχε επισημανθεί είχε ήδη σημαντικά προβλήματα στατικής επάρκειας- και καταστροφή της ιρλανδικής διάβασης που κατασκευάζονταν ανάντι της παλιάς γέφυρας για την προσωρινή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας μέχρι την κατασκευή νέας γέφυρας.
-Προκλήθηκε σημαντική μεταβολή στη μορφολογία της κοίτης του ποταμού στην περιοχή της γέφυρας, σε σχέση με τις συνθήκες που υφίσταντο πριν την θεομηνία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση νέας σύνθετης μελέτης για την κατασκευή νέας γέφυρας περίπου 105 μ. στη θέση «Μπαλάνου» της Επαρχιακής Οδού 11. Η μελέτη περιλαμβάνει:
- Νέα τοπογραφική αποτύπωση σε επαρκές μήκος και εύρος, ώστε να αποτυπωθεί η
μεταπλημμυρική κοίτη του ποταμού με σκοπό τον καθορισμό του απαιτούμενου μήκους γεφύρωσης και των απαιτούμενων έργων διευθέτησης του ποταμού.
-Υδραυλική μελέτη για τον καθορισμό του απαιτούμενου μήκους και τύπου διευθέτησης που καθίσταται αναγκαία, λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά την πλημμύρα.
- Στατική μελέτη νέας γέφυρας με μήκος επαρκές, ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια υδραυλικής επιτελεστικότητας.
-Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος νέας γέφυρας.
-Συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες με την αντίστοιχη αξιολόγηση ώστε να καλύπτεται το νέο μήκος της γέφυρας.
- Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης νέας γέφυρας με βάση το σύνολο των διαθεσίμων γεωτεχνικών ερευνών.

-Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων στην επ. οδό 3 (οικισμός Αργιθέας) και μελέτη νέας γέφυρας στη θέση "Καραισκάκη" Δήμου Μουζακίου λόγω καταστροφών από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ. 

Κατολισθήσεις Αργιθέας

Για την μελέτη αποκατάστασης του οδικού δικτύου στην περιοχή Αργιθέας θα χρειαστεί η κατασκευή έργων αντιστήριξης σε τρεις θέσεις όπου σημειώθηκαν εκτενείς κατολισθήσεις. Η μελέτη των έργων θα περιλαμβάνει:
-Γεωτεχνική έρευνα, η οποία θα περιλαμβάνει τρεις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (μία σε κάθε θέση σε βάθος 20 m) και εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης και διατμη-τικής αντοχής (ενδεικτικό πρόγραμμα δίνεται συνημμένα). Αξιολόγηση των αποτε-λεσμάτων και προσδιορισμό των παραμέτρων απόκρισης του εδάφους από αξονική και πλευρική φόρτιση πασσάλων. Διεξαγωγή αντίστροφής ανάλυσης σε κάθε θέση ώστε να προσδιορισθεί με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια η επιφάνεια κατολίσθη-σης σε κάθε θέση, να επιβεβαιωθεί ο μηχανισμός αστοχίας (διατμητική αντοχή των εδαφικών σχηματισμών και δράση των υπογείων υδάτων) και να προσδιορισθούν τα φορτία που καλείται να αναλάβει το έργο σε στατικές και σεισμικές συνθήκες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
-Στατικη μελετη των εργων αντιστηριξης τα οποία θα συνίστανται από πασσαλοτοί-χους, πλάκα καταστρώματος και κεφαλοδεσμο με μικρου υψους τοιχο. Πέραν των φορτίων εξασφάλισης έναντι κατολίσθησης, τα έργα αντιστήριξης θα αναλαμβάνουν και φορτία διελευσης φορτηγου στις θέσεις όπου τα έργα θα καλύπτουν μέρος του οδοστρώματος.
-Η μελέτη θα περιλαμβάνει και οποιαδήποτε τοπογραφική αποτύπωση τυχόν απαιτηθεί.

Έλεγχος επάρκειας και αποκατάσταση γέφυρας Καραϊσκάκη

Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
-Γεωτεχνική έρευνα, η οποία θα περιλαμβάνει μία δειγματοληπτική γεώτρηση βάθος 20 m και εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης και διατμητικής αντοχής (ενδεικτικό πρόγραμμα δίνεται συνημμένα). Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προσδιορισμό των παραμέτρων επιφανειακής θεμελίωσης και θεμελίωσης με πασσάλους.
-Στατική μελέτη ελέγχου επάρκειας για τη λειτουργία της γέφυρας με φορτίσεις σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα.
-Στατικη? μελε?τη αποκατάστασης με την μελέτη-προσθήκη νέου ανοίγματος στη θέση του βορείου ακροβάθρου, όπου προκλήθηκε η κατάπτωση που έθεσε σε αχρηστία τη γέφυρα.
-Η μελέτη θα περιλαμβάνει και οποιαδήποτε τοπογραφική αποτύπωση τυχόν απαιτηθεί καθώς και την αποτύπωση της γέφυρας.