Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας νόσου covid-19 (Β ΚΥΚΛΟΣ)Στόχος Δράσης: Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Προϋπολογισμός Δράσης: 200 εκατ. ευρώ

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη Δράση, δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το όριο των 1.800.000 ευρώ. 

Ηλεκτρονική Υποβολή από 01/03/2021 έως 07/05/2021 στο www.ependyseis.gr/mis.Εκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο από την www.PressBOMB.gr