Διαδικτυακό σεμινάριο ΕΦΕΕΛ: Εργασίες τέλους χρήσης 2020 – Φορολογία εισοδήματος


Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού  Λάρισας (ΕΦΕΕΛ) oργανώνει για τα μέλη της Διαδικτυακό  Σεμινάριο με τηλεδιάσκεψη την ΤΡΙΤΗ  6/4/2021 και ώρα 15:30-19:00 με θέμα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο (χρήση) 2020

Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014 και του Κ.Φ.Ε. (Ν,4172/2013) για την περίοδο 2020. Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών λόγω Covid-19. 

Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014

Βασικές ενότητες:

 • Βασικοί κανόνες Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Αρχή του δεδουλευμένου
 • Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
 • Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
 • Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε. (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες)
 • Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (μόνιμες και προσωρινές) στα έσοδα και στα έξοδα
 • Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου
 • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα με παραδείγματα εφαρμογής
 • Βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με παραδείγματα εφαρμογής
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ποια είναι η σπουδαιότητα αυτών ειδικά σε διαδικασίες όπως ρυθμίσεις, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί κ.λπ.
 • Ποιες είναι οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων
 • Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για τη μη τήρηση ή μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων μετά το πέρας του χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω Covid-19
 • Επιστρεπτέα προκαταβολή
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800,00 ευρώ των επιχειρήσεων
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού 600,00 ευρώ των επιστημόνων
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις (συμψηφισμός έκπτωσης 25% Φ.Π.Α.)
 • Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
 • Λοιπά μέτρα και λοιπές ενισχύσεις
 • Ειδικά θέματα που αφορούν τις εργασίες προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων ανεξάρτητα αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των τεκμαρτών εσόδων και εξόδων (ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων)
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση του τέλους επιτηδεύματος
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων μετά τις μεταβολές που επήλθαν στο άρθρο 24 του Κ.Φ.Ε.
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος (εξόδου περιόδου)
 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των λοιπών φόρων – τελών (ΕΝ.Φ.Ι.Α., διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων κ.λπ.)
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων περιόδου 2020
 • Επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. (οικονομικά τακτοποιημένα  Α εξαμηνο 2021) :ΔΩΡΕΑΝ                   

ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ : 40 ευρώ

Αρ. τραπεζικού λογαριασμού Εθνικής   GR8901107820000078254500982

Ο τρόπος και η διεύθυνση σύνδεσης στην πλατφόρμα του zoom θα αποσταλεί, ηλεκτρονικά .  Για οποιαδήποτε   ενημέρωση  στο τηλ   2410256421.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr