Διαγωνισμός για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στη Λάρισα


Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάθεση της Υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Λαρισαίων», προκηρύσσει ο Δήμος Λαρισαίων

Ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00€. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα την 26η Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10η

(λήξη) στα γραφεία της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως στον παραπάνω τόπο ή δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικώς.  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200,00) Ευρώ .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί)

β) Όλα τα νομικά πρόσωπα

γ) Συνεταιρισμοί

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες και για το έντυπο οικονομικής προσφοράς (θα δίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία) οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών στον 4ο όροφο του Δημαρχείου Λάρισας γραφείο 15 και στο τηλέφωνο 2413.500.277 (αρμόδιος Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ) .

Επίσης μπορούν να ενημερωθούν και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων : www.larissa.gov.grΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr