Δεύτερη περίοδος αιτήσεων του Προγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Π.Μ.Σ.)

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης - (Μaster in Agile Management» (ΠΜΣ ΕΜΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Αντικείμενο του ΠΜΣ (ΦΕΚ 2972/20.07.2020) είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων σε σύγχρονες και ευέλικτες μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων, οργανισμών και έργων. 

Δίνεται έμφαση στα προβλήματα ορθής και αποτελεσματικής διοίκησης, ενώ
προτείνονται συγκεκριμένες καινοτόμες πρακτικές στο πεδίο των ευέλικτων μεθόδων διοίκησης.

Για τη χορήγηση του ΠΜΣ απαιτείται: (α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και (β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασίας.
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΠΜΣ είναι τρία εξάμηνα. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και υποστηρίζεται με σύγχρονα
μέσα, όπως διδασκαλία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και οι διαμένοντες εκτός Λάρισας φοιτητές.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 3.000 €.
Στο ΠΜΣ Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης, των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικό αντικειμένου. 

Οι πτυχιούχοι Σχολών άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και Τμημάτων ΑΤΕΙ γίνονται
δεκτοί εφόσον διαθέτουν πενταετή, συναφή επαγγελματική εμπειρία, κατά περίσταση αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.

H επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

(1) του γενικού βαθμού του πτυχίου,
(2) της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο,
(3) της επίδοσης στη Διπλωματική Εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό
επίπεδο,
(4) της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου,
(5) της συνάφειας των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με τα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος,
(6) της επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας,
(7) της επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ και
(8) κατοχής άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και λοιπών προσόντων (γνώση Η/Υ, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία κλπ)

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.gle/oJuDmgy7hSPDosmo7 που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή
τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.
2. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1
κ.ά.).
5. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας.
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Φωτογραφία (τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση αποδοχής, θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα
τηλ: 2410.684708
e-mail: msc-agile@uth.gr
http://de.uth.gr/index.php/aster-in-agile-management.html
FB:@mscAgileUth Twitter:@msc_uth

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τη
Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ: 2410.684708, 2410.684570, e-mail: msc-agile@uth.gr

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο περιόδους. Η προθεσμία υποβολής
υποψηφιοτήτων της δεύτερης περιόδου 23η Ιουνίου 2021 έως την 5η Σεπτεμβρίου 2021.

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2021.