Επιμελητήριο Λαρισας: Παράταση ημερομηνιών σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ


ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4825/2021 (ΦΕΚ 157/4-9-2021),  για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της Γ.Σ.,  των Ν. 4548/2018 (άρ. 119), Ν. 4072/2012 (άρ. 69), Ν. 3190/1955 (αρ.10)  παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, με ανάλογη παράταση υποβολής των πρακτικών  και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., ως ακολούθως:

 Νομική μορφή  

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι

Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ,

 ανάλογα με την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ

Ανώνυμες Εταιρίες

30η Οκτωβρίου 2021

έως 19/11/2021

(Ε.Π.Ε.)

30η Οκτωβρίου 2021

έως 19/11/2021

Ι.Κ.Ε.

30η Οκτωβρίου 2021

έως 19/11/2021

Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014)

10η Σεπτεμβρίου 2021

έως 30/09/2021


Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι  για την δημοσίευση Εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων  χρήσεων που λήγουν 31/12/2020 και έπειτα ,θα πρέπει να επιλέγετε αποκλειστικά την αντίστοιχη Αίτηση Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης

- (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης …… και μετά Με εκλογή ελεγκτών

- (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης ……. και μετά χωρίς εκλογή ελεγκτών που βρίσκονται διαθέσιμες στο businessportal.grΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr