ΑΝΑΣΑ ΙΙ στο τέλος του 2021 με αποκλειστικό κριτήριο τη μείωση του τζίρουΝέο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ με ενίσχυση  έως 7.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αποκλειστικό κριτήριο τη μείωση του τζίρου προκηρύσσεται στο τέλος του 2021 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε ενημέρωση που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστός στο Περιφερειακό Συμβούλιο ανέφερε ότι στο νέο σχεδιασμό του ΑΝΑΣΑ  ΙΙ  λάβαμε υπόψη μας όλες τις επισημάνσεις που μας υποβλήθηκαν από θεσμικούς φορείς ή και επιχειρήσεις.  Λάβαμε υπόψη μας ότι αρκετοί ΚΑΔ ήταν εκτός ΑΝΑΣΑ 1 ενώ θα έπρεπε να στηριχτούν. Ότι επιχειρήσεις με μικρό αριθμό εργαζομένων ή και  αυτοαπασχολούμενοι, είχαν τουλάχιστον χαμηλή βαθμολογία στο ΑΝΑΣΑ 1. Ότι αφενός πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν έως το δυνατόν πιο πρόσφατα τη δραστηριότητά τους (το ΑΝΑΣΑ Ι είχε έως τέλος 2019 έναρξη για τις επιχειρήσεις), αφετέρου όμως ότι οφείλουμε να έχουμε αντικειμενικά αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία. Λάβαμε υπόψη μας ότι εντός 2021 οι επιχειρήσεις που πήραν ενίσχυση Covid - 19, οφείλουν να την αντιστοιχίσουν με συγκεκριμένες δαπάνες κίνησης στα φορολογικά τους στοιχεία. ( οι έλεγχοι επιβεβαίωσης για το ΑΝΑΣΑ 1 θα γίνουν μέσα στο 2022 και όπως προβλέπεται είναι με ποινή καταλογισμού).  Και προχωράμε πλέον στο ΑΝΑΣΑ ΙΙ που προβλέπει απορρόφηση των επιχορηγήσεων -όσων ενταχθούν σε αυτό- στο έτος 2022. Ζητήσαμε και λάβαμε στοιχεία για αριθμό και πληττόμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία από την ΑΑΔΕ.

Προτείναμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 τα κριτήρια και βασικά στοιχεία προκήρυξης ΑΝΑΣΑ ΙΙ και αυτά εγκρίθηκαν με την Απόφαση 4022/29-09-2021 της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας.  Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν ως μέλη με ψήφο επιμελητήρια οικονομικά – τεχνικά – εμπορικά, ενώσεις – φορείς κλπ. Αυτά ενσωματώθηκαν σε «σχέδιο» Προκήρυξης από την Διαχειριστική Αρχή και τον ΕΦΕΠΑΕ- ΑΕΔΕΠ που, όπως προβλέπεται από το Σύστημα, συνεργάζεται για οριστικοποίηση με την Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων για χορήγηση έγκρισης εκ μέρους του Γ.Γ. και εισαγωγή στο ΠΣΚΕ (ependyseis.gr) Θα υπάρξει πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο.  Προβλέπεται η έκδοση της προκήρυξη στο τέλος 2021. Αξιολογήσεις και Εντάξεις θα πραγματοποιηθούν τους πρώτους μήνες 2022 ενώ οι πληρωμές προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2022 και η απορρόφηση των επιχορηγήσεων μέσα στο 2022. Πάμε με καθεστώς deminimis  και όχι με Προσωρινό Πλαίσιο Ε.Ε. Οι ενταγμένοι στο ΑΝΑΣΑ 1 , δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ενώ αποκλειστικό κριτήριο θα είναι η μείωση του τζίρου. Προχωράμε εντελώς αντικειμενικά και με γρήγορες διαδικασίες, για επιχορήγηση με συγκεκριμένο  ποσό αναλόγως της μείωσης. Δεν υποκαθιστούμε τους κεντρικούς πόρους. Συμπληρώνουμε μετά από πλήρη συνεργασία και αξιολόγηση στοιχείων, την στήριξη των επιχειρήσεων, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Η Δράση

Ειδικότερα η Δράση αφορά στις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα), διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, που εντάσσεται στα «πληττόμενα» βάση ΚΥΑ που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πανδημίας covid-19,  δεν εντάχθηκαν στο «ΑΝΑΣΑ Ι» (προηγούμενη Πρόσκληση του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης λόγω covid-19), και έχουν μείωση κύκλου εργασιών ως εξής :

Α) Οι «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε  σχέση με το έτος 2019, ή αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019,  και

Β) Οι «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020, θεωρείται ότι η μείωση στον κύκλο εργασιών τους είναι 100%. 

Ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Η Δράση αφορά σε Επιλέξιμους  Κ.Α.Δ. ως ορίστηκαν πληττόμενοι από την κρίση covid-19 και θα περιληφθούν στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί.   Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€.

Ειδικότερα , το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής :

-           Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000€, χωρίς να τίθεται περιορισμός για το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπόψη Δράσης-Πρόσκλησης έναντι εξόδων τους στο 2020,

-           Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις , το ποσό ορίζεται ως εξής :

Μείωση τζίρου από 20% και έως 40%
Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60%
Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80%
Μείωση τζίρου άνω του 80% (και έως 100%)
2.000 €
3.500 €
5.000 €
7.000 €

υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 για τις «Υφιστάμενες» Επιχειρήσεις. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

•           των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
•           των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
•           του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
•           του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
•           του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
•           των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων  (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)


Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr