ΣΘΕΒ και Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Επενδύουμε στη συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση των θεσσαλικών επιχειρήσεων σε ζητήματα καινοτομίας


Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με επιχειρήσεις στην Π.Ε Λάρισας, το διάστημα 19-20 Οκτωβρίου. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας των δύο φορέων, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πραγματοποιήθηκε καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και ερευνητικής συνεργασίας, ενώ παρουσιάστηκαν εκτενέστερα οι υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ προς τις επιχειρήσεις, όπως δράσεις τεχνολογικού Marketing, υπηρεσίες αξιολόγησης, μεταφοράς και διασύνδεσης με παραγωγή νέας γνώσης, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο ΣΘΕΒ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με κοινό στρατηγικό στόχο τον δυναμικό μετασχηματισμό των ΜμΕ μέσα από την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητάς τους σε προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες και υπηρεσίες και τη δυναμική ενσωμάτωσή τους σε διεθνή και εθνικά δίκτυα, συνεργάζονται συστηματικά με σκοπό,  να αποκτήσει η Θεσσαλία σταθερές βάσεις για να μετατραπεί στο μέλλον σε ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΘΕΒ με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ από το 2016 έως σήμερα:

  • Έχει υλοποιήσει περισσότερες από 18 εκδηλώσεις – ενημερωτικές ημερίδες

  • Έχει υποστηρίξει πάνω από 30 επιχειρήσεις-μέλη του, εντοπίζοντας εξειδικευμένους συνεργάτες από το εξωτερικό για τεχνολογική, εμπορική ή ερευνητική συνεργασία

  • Έχει ενημερώσει 20 επιχειρήσεις για ειδικά θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας

  • Έχει προωθήσει περισσότερα από 50 ερωτήματα των επιχειρήσεων - μελών του για ανεύρεση νέων δικτύων και αγορών στο εξωτερικό, παρέχοντας επιχειρηματική πληροφόρηση σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού και state-of-the-art (προκαταρκτικές μελέτες αγοράς, έρευνα πατεντών κλπ)

  • Έχει υποστηρίξει περισσότερες από 25 επιχειρήσεις μέλη του, ώστε να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις για την αναζήτηση συνεργατών (b2b, matchmaking events) 

  • Έχει ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις - μέλη του να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά, εθνικά δίκτυα και σχήματα συνεργασίας.

Οι δύο φορείς θα συνεχίσουν να ενημερώνουν την επιχειρηματική κοινότητα σε όλη τη Θεσσαλία και να προσφέρουν υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν ακόμα μεγαλύτερη κουλτούρα εξωστρέφειας, καινοτομίας, συνέργειας και να μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία και τα ερευνητικά αποτελέσματα.

Ποιος είναι ο ΣΘΕΒ

O ΣΘΕΒ ιδρύθηκε το 1957 και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Λάρισα και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τις Θεσσαλικές επιχειρήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δράσης με σκοπό την προώθηση έρευνας και καινοτομίας, την προώθηση των εξαγωγών, την εκπαίδευση, την πληροφόρηση, την επιχειρηματική αλληλεγγύη και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων μελών.

Ποιο είναι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, www.forth.gr), ξεκίνησε από την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτοντας εμπειρία και τεχνογνωσία 30 ετών, απασχολώντας περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης, με παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα συνεργατών, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, υποστηρίζει καθημερινά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης με υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών. 


Περισσότερες πληροφορίες:

ΣΘΕΒ: Ελένη Ευαγγελοπούλου, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τηλ.: 2410555507 E-mail: innovation@sthev.gr

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Δρ. Αχιλλέας Μπάρλας, Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομία στις ΜμΕ 
Τηλ.: 24210 32762
E-mail: barlas@praxinetwork.gr