Ορισμός αντιδημάρχων Δημου Λαρισαίων


Ανακοινώνεται η απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη για τον ορισμό αντιδημάρχων, η οποία έχει ως εξής: 

 1. Σούλτης Γιώργος - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων

 1. Δεληγιάννης Δημήτρης - Διοίκησης, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 

 1. Αδαμόπουλος Θάνος - Οικονομικών Υπηρεσιών & Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων

 1. Σάπκας Παναγιώτης – Πολιτισμού και Επιστημών 

 1. Νταής Παναγιώτης – Περιβάλλοντος 

 1. Διαμάντος Κωνσταντίνος -  Βιώσιμης Κινητικότητας & Συστημάτων  Έξυπνης πόλης

 1. Βούλγαρης Σωτήρης – Κοινωνικής Πολιτικής

 1. Αλεξούλης Γιάννης – Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας

 1. Καλτσάς Νίκος – Πολεοδομίας

 2.  Απρίλη Αγορίτσα - Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης,Κοιλάδας & Αγροτικής  Ανάπτυξης

 3. Αναστασίου Μιχάλης – Αθλητισμού 


«Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

    Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και  61 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. Tις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

3. Tις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αναφορικά με την αντιμισθία των αιρετών ,

4. Τη με αρ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/Β/2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει»,

5. Τις με αρ. 82/59633/20-08-2019 και 48/7-4-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων»,

6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ. ΓΠ-191/20-3-2014, ΦΕΚ 698/Β/2014), για το Δήμο Λαρισαίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 162.591κατοίκους,

7. Τον αριθμό των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λαρισαίων, που ανέρχονται σε τρείς (3),

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Λαρισαίων μπορούν να οριστούν 8 Αντιδήμαρχοι,

9. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 3α του άρθρου 58 του Ν. 4438/2016 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του  Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων », όπως ισχύει και του άρθρου 5 παρ. 20 του Ν. 4623/2019,

11.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

12. Τη με αρ. 3011/8-9-2020 απόφαση μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων καθώς και τη με αρ. 2997/8-9-2021 απόφαση με την οποία παρατάθηκε η θητεία  τους και

13. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α1 . Ορίζουμε ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Λαρισαίων τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, με έναρξη και λήξη θητείας, από τη δημοσίευση της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα και για ένα έτος, ήτοι έως και 08/11/2022 και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αναφερόμενες καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες:

α/α

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Eπιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων


- Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου πλην αυτών των Τμημάτων Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

-Της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου πλην αυτών αυτών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

-   Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων και  Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.


ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διοίκησης, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 

 • Της Διεύθυνσης Διοίκησης & Προσωπικού

Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 


-  Της Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων, 

όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 


 • - Την ευθύνη της λήψης και διεκπεραίωσης αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών (του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Διαφάνειας   ) .3

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Οικονομικών Υπηρεσιών & Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων

-Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών


 • Επίσης του μεταβιβάζεται και η προβλεπόμενη στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, ήτοι η έγκριση των δαπανών και η διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 


Του Τμήματος Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

4

ΣΑΠΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πολιτισμού και Επιστημών

Της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού, 

όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του

Δήμου πλην αυτών του Τμήματος

Αθλητισμού.


5

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περιβάλλοντος 

- Της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον

Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου μας και


- Της  Διεύθυνσης Αμαξοστασίου, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον

Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου  


6

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Βιώσιμης Κινητικότητας & Συστημάτων  Έξυπνης πόλης

- Του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου 


7

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Κοινωνικής Πολιτικής 

Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας

όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου


8

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας

- Της Διεύθυνσης Πρασίνου όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου μας, εκτός του Τμήματος Ζώων Αστικού Χώρου της Δ/νσης Πρασίνου,  - Του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής

Προστασίας, όπως λεπτομερώς

αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ.

Υπηρεσίας του Δήμου Α2 . Ορίζουμε ως άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204) με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 7 στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, με έναρξη και λήξη θητείας, από τη δημοσίευση της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα  και για ένα έτος, ήτοι έως και  08/11/2022   και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αναφερόμενες καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες:

α/α

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.

ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Της Δ/νσης Πολεοδομίας όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2.

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΑ)

Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης, Κοιλάδας & Αγροτικής Ανάπτυξης

-- Της εποπτείας και του συντονισμού θεμάτων που ανακύπτουν στις Δημοτικές Ενότητες Γιάννουλης και Κοιλάδας 


- Του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου και  


- Του Τμήματος Ζώων Αστικού Χώρου, της Δ/νσης Πρασίνου, όπως λεπτομερώς

αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ.

Υπηρεσίας του Δήμου .


3.

Αναστασίου Μιχαήλ

Αθλητισμού


- Του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου 

Β. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του/της:

 • Αντιδημάρχου Σούλτη Γεωργίου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αδαμόπουλος Αθανάσιος και αντιστρόφως,

 • Αντιδημάρχου Δεληγιάννη Δημητρίου το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βούλγαρης Σωτήριος και αντιστρόφως

 • Αντιδημάρχου Σάπκα Παναγιώτη το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αναστασίου Μιχαήλ και αντιστρόφως

 • Αντιδημάρχου Νταή Παναγιώτη το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκεί ο Αντιδήμαρχος  Αλεξούλης Ιωάννης και αντιστρόφως

 • Αντιδημάρχου Διαμάντου Κωνσταντίνου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καλτσάς Νικόλαος και αντιστρόφως,

 • Αντιδημάρχου Απρίλη Αγορίτσας, το σύνολο των αρμοδιοτήτων της ασκεί ο Αντιδήμαρχος  Αλεξούλης Ιωάννης ,

Γ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω (δεν έχουν μεταβιβαστεί) γίνεται απευθείας από το  Δήμαρχο Λαρισαίων. 

Δ.  Στους Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η  αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016, των οικείων Δ/νσεων και υπηρεσιών, καθώς και της υπογραφής των εγγράφων των συνοδευτικών των τιμολογίων.

Ε. Οι Αντιδήμαρχοι, ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους εισηγούνται σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου και τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτελούν τις αποφάσεις αυτού, καθώς και της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Παιδείας. 

Επίσης εισηγούνται ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους σε συνεργασία με τo Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και τους Διευθυντές την ψήφιση κανονισμών λειτουργίας των επί μέρους Υπηρεσιών ή την τροποποίηση των υφισταμένων, όπου χρειάζεται και τέλος ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν ειδικές διατάξεις του Κώδικα ή άλλων σχετικών Νόμων.

ΣΤ. Επίσης μεταβιβάζονται σε όλους τους Αντιδημάρχους επιπλέον των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα εκάστου εξ αυτών, καθώς και η υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων τους.

Ζ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δε μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

Η. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση Πολιτικών γάμων

Θ. Αναθέτει την κατά νόμο αναπλήρωση αυτού στα καθήκοντα του ως Ληξιάρχου στη ληξιαρχική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Λάρισας στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Σούλτη και όταν αυτός απουσιάζει στον Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Αδαμόπουλο.

Ι. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σούλτης Γεώργιος. Και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Δεληγιάννη Δημήτριο.

Αποφασίζουμε σήμερα,    8/11/2021  .

Ο Δήμαρχος ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr