Δήμος Λαρισαιων: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο Μάνθου Τζιαστούδη


Ψήφισμα Δήμου Λαρισαίων για τον θάνατο του Μάνθου Τζιαστούδη


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς

συνεδρίαση την 15 η Νοεμβρίου 2021, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Μάνθου Τζιαστούδη, πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη με αρ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΜΤΛ6-ΥΔ4).


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

2. Να δημοσιευθεί το παρόν.


Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr