Τρίκαλα: Νέα συνεργασία και πανεπιστημιακή στήριξη ατόμων με ΣΚΠ στη Θεσσαλία


ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ:
Νέα συνεργασία και πανεπιστημιακή στήριξη ατόμων με ΣΚΠ στη Θεσσαλία


Συνεργασία του Γραφείου με το Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας έχει τη χαρά να ανακοινώσει την συνεργασία του Γραφείου Θεσσαλίας με το Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 


Η εν λόγω συνεργασία στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας, προσανατολισμένης στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και στη μεγιστοποίηση του οφέλους της τοπικής κοινωνίας μέσα από δράσεις όπως:

• Δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών και ομάδων εργασίας.

• Υποβολή προτάσεων προς υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών.

• Ανάπτυξη και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με στόχο μεταξύ άλλων την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης.

• Αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Εργαστηρίου για τη διοργάνωση διαλέξεων, τη διδασκαλία μαθημάτων, σεμιναρίων κ.ά.

• Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων κ.ά.) με έμφαση στην ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με ζητήματα αποκατάστασης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και στοχεύουν στην υποστήριξη των ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.


Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε από την κ. Κατερίνα Κοπάνου, Πρόεδρο του Γραφείου Θεσσαλίας της ΕΕΣΚΠ, Εργοθεραπεύτρια και τον Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο του Εργαστηρίου, Δρ Θωμά Μπέσιο, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Φυσικοθεραπείας.

Οι συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς δεν προάγουν μόνο την γνώση πάνω σε διάφορες πτυχές της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, βελτιώνουν και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση, αλλά και των κοντινών τους ανθρώπων. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΕΣΚΠ επιδιώκει την συνεργασία με όλους τους επιστημονικούς φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της νόσου.