«Σαφάρι» ελέγχων από την ΑΑΔΕ – «Φύλλο και φτερό» καταθέσεις, εμβάσματα έως και κέρδη από λαχείαΕμβάσματα, αγοραπωλησίες, ακόμη και γονικές παροχές ή δωρεές ακινήτων, υψηλές καταθέσεις έως και κέρδη από τυχερά παιχνίδια, μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι ελεγκτικές αρχές περνούν από «κόσκινο» τα πάντα, καθώς βρίσκονται στο στόχαστρο όχι μόνο νέες, αλλά και παλιές υποθέσεις για τις οποίες προκύπτουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία. Η Εφορία... πήρε το όπλο της και όπως όλα δείχνουν κυνηγάει να πετύχει τον αρχικό στόχο της για 25.000 ελέγχους μέσα στην τρέχουσα χρονιά.

Είναι χαρακτηριστικό πως με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ συστήνονται σε κάθε ένα από τα έξι νέα ελεγκτικά κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης τρεις τριμελείς επιτροπές, για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που εισάγονται, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίησή τους, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

Τι βρίσκεται στην ατζέντα των ελεγκτών

Στην ατζέντα των αρμοδίων αρχών βρίσκονται:

• εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ,
• τραπεζικοί λογαριασμοί,
• αδήλωτα εισοδήματα, και
• μεταβιβάσεις ακινήτων.

Στο στόχαστρο βρίσκονται, ακόμη:

• H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, που από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.
• H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
• Τα ποσά των δαπανών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ
• Όσοι απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα σχετικά στοιχεία.
Επίσης θα διεξαχθούν εντατικοί έλεγχοι επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της ΑΑΔΕ.

«Ανοίγουν» και παλιές υποθέσεις

Ακόμη, τα μέλη των ελεγκτικών επιτροπών θα έχουν αρμοδιότητα:
• Επανελέγχου ή ελέγχου σε φορολογικές υποθέσεις που, ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί πρέπει να επανελεγχθούν καθώς έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.

Σε κάθε περίπτωση. η ΑΑΔΕ προχωρά σε «σκανάρισμα» των φορολογικών υποθέσεων για την προτεραιοποίησή τους με βάση τον βαθμό παραβατικότητας και εισπραξιμότητας.
Η επιλογή ήδη ξεκίνησε και γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία από κάθε φορέα, οργανισμό ή τράπεζα, που μπορούν να ολοκληρώσουν τον «φάκελο» του ελεγχόμενου και να αποκαλύψουν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση.

«Τρέχουν» να προλάβουν και όσες υποθέσεις παραγράφονται

Ειδικότερα, από το σύνολο των 25.000 ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί για φέτος οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα πρέπει να επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.

Οι αξιολογημένες προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις, που δεν αφορούν φυσικά μόνο σε όσες παραγράφονται στο τέλος του 2022, κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, κατά κατηγορία, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

Από το σύνολο των υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση και εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2022, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2022.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας οι οποίες και κινδυνεύουν με παραγραφή, ενώ ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων θα αφορά καταρχήν ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τις υποθέσεις ελέγχων που περιλαμβάνουν τις χρήσεις 2012, 2013 και τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 εκδίδονται πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων. Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2022, διενεργούνται έλεγχοι υποθέσεων επιπλέον των στόχων, αξιοποιώντας και τις λοιπές αξιολογημένες-μη προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.Εκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο από την www.PressBOMB.gr