Ειδική μελέτη και σχεδιασμός για το πόσιμο νερό σε όλον τον Δήμο Τρικκαίων από τη ΔΕΥΑΤ


Το πόσιμο νερό για την πόλη των Τρικάλων και όλα τα χωριά του Δήμου Τρικκαίων επιδιώκει να εξασφαλίσει η ΔΕΥΑΤ για τα επόμενα χρόνια. Για τον λόγο αυτόν, εκπονεί μελέτη με τον γενικό τίτλο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Τρικκαίων (Masterplan)».


Πρόκειται για μια μελέτη που καταγράφει «αποδοτικούς και βιώσιμους τρόπους και μεθοδολογίες διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Τρικκαίων».
Κύριοι στόχοι αυτής της μελέτης είναι η ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Τρικάλων.


Η παρουσίαση του πρώτου τμήματος της μελέτης έγινε στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, στον πρόεδρο Ακη Αναστασίου και στη διεύθυνση της ΔΕΥΑΤ, από τον εκπρόσωπο της μελετητικής ομάδας, πολιτικό μηχανικό κ. Παναγιώτη Μαρκαντωνάτο, και τον γεωλόγο κ. Ελευθέριο Ζερβό. 
ο κ. Αναστασίου επεσήαμνε τη σπουδαιότητα της μελέτης που εκποινείται, καθώς «θα μας δώσει όλα τα στοιχεά που χρειαζόμαστε, προκειμένου να συνεχίσουμε έργα, να οργανωθούμε για περισσότερα έργα, να δώσουμε λύσεις όπου χρειάζεται, για να έχουν όλοι οι δημότες επαρκές και καθαρό νερό, τα επόμενα χρόνια».

Χαρτογράφηση της εκτίμησης των δυνητικών ζωνών του υπόγειου υδατικού δυναμικού με αποτύπωση όλων των υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές) της ΔΕΥΑ Τρικάλων που έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)


Το πρώτο στάδιο της μελέτης περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή και περιγραφή όλων των υδροληπτικών έργων της ΔΕΥΑΤ, στοιχεία καταμετρήσεων ποσότητας και ποιότητας του νερού ύδρευσης και εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών σε νερό, καθώς και των περιοχών εκείνων που κρίνονται καταλληλότερες για εύρεση υπόγειου νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω υδρογεωλογικής έρευνας.

Στο επόμενο στάδιο η μελέτη θα περιλαμβάνει προτάσεις και λύσεις των προβλημάτων υδροδότησης των οικισμών του Δήμου, προκαταρκτικές μελέτες και εκτίμηση του κόστους κατασκευής των προτεινόμενων έργων και των δαπανών λειτουργίας τους.

Χαρτογραφική αποτύπωση των υδροληπτικών έργων στη ΔΕΥΑ Τρικάλων βάσει της παροχής άντλησης


Στο τελευταίο στάδιο θα γίνει οικονομική ανάλυση κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης στηριζόμενη στην αρχή ανάκτησης κόστους ύδατος και φυσικών πόρων και στις κατευθύνσεις της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.